CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 12/11/2023 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 18/06/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 30/06/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/07/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/08/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/09/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 23/10/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 24/11/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 24/12/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 17/01/2024 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 19/08/2023 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 27/11/2023 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 28/07/2023 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 17/11/2023 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 21/06/2023 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 18/10/2023 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 21/08/2023 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 11/12/2023 18.800.000 VNĐ
CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 26/08/2023 18.800.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 14/10/2023 8.200.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 23/03/2024 8.200.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 22/09/2023 8.200.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 06/01/2024 8.200.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 09/06/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 28/06/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 15/07/2023 8.600.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 12/08/2023 8.200.000 VNĐ
Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp 10/11/2023 8.200.000 VNĐ
Đào tạo giảng viên nội bộ 12/07/2023 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 12/08/2023 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 09/12/2023 6.800.000 VNĐ
Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S 23/06/2023 4.800.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HÀ NỘI

Khóa học Khai giảng Học phí
Quản trị trải nghiệm khách hàng 17/06/2023 4.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho Lãnh đạo Chưa có lịch khai giảng 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 24/06/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 08/06/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 08/07/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 07/08/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 09/09/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 09/10/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 04/11/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 11/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 13/01/2024 3.200.000 VNĐ
Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 28/06/2023 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 26/08/2023 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 20/01/2024 3.200.000 VNĐ
Nghệ thuật thuyết trình - Phương pháp & thực hành 05/08/2023 6.800.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 10/06/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 25/09/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 25/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 24/06/2023 3.200.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý 21/06/2023 2.600.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 08/07/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16/10/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 13/01/2024 1.800.000 VNĐ
Rèn luyện văn phong của CEO 16/06/2023 2.600.000 VNĐ
Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh nhân 12/07/2023 2.600.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 12/06/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 08/12/2023 2.200.000 VNĐ
Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán 24/07/2023 2.600.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 25/08/2023 2.200.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 19/01/2024 2.200.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính 01/07/2023 3.200.000 VNĐ
Quản lý con người 25/06/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 23/07/2023 1.800.000 VNĐ
Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp 10/07/2023 1.800.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 26/08/2023 3.200.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí
CEO Toàn diện 27/10/2023 28.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 24/06/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 31/07/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/08/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/09/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 28/10/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/11/2023 22.800.000 VNĐ
CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 27/12/2023 22.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 15/07/2023 18.800.000 VNĐ
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 06/11/2023 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 25/06/2023 18.800.000 VNĐ
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 06/10/2023 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 09/08/2023 18.800.000 VNĐ
CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 09/12/2023 18.800.000 VNĐ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 22/09/2023 18.800.000 VNĐ
CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp 28/07/2023 18.800.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 22/07/2023 8.200.000 VNĐ
DCM - Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp 16/12/2023 8.200.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 10/06/2023 8.200.000 VNĐ
RCM - Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp 11/11/2023 8.200.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khóa học Khai giảng Học phí
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 19/06/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 12/07/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 31/07/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 05/08/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 23/08/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 18/09/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 07/10/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 25/10/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 18/11/2023 8.600.000 VNĐ
Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung 11/12/2023 8.600.000 VNĐ
Đào tạo Giảng viên nội bộ 16/06/2023 6.800.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 23/06/2023 10.600.000 VNĐ
Thương mại điện tử chuyên nghiệp 29/09/2023 10.600.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 11/08/2023 4.800.000 VNĐ
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân 10/11/2023 4.800.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 24/06/2023 8.200.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 23/09/2023 8.200.000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 20/01/2024 8.200.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 26/08/2023 6.800.000 VNĐ
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp 04/11/2023 6.800.000 VNĐ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia 19/07/2023 12.800.000 VNĐ

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN HỒ CHÍ MINH

Khóa học Khai giảng Học phí
Tài chính dành cho Lãnh đạo 14/07/2023 2.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/06/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 24/07/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 21/08/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 24/09/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 28/10/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 25/11/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 20/12/2023 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 12/07/2023 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 04/09/2023 3.200.000 VNĐ
Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc 04/11/2023 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 14/08/2023 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 21/10/2023 3.200.000 VNĐ
Tài chính dành cho các nhà quản trị không chuyên tài chính 10/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 01/07/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 25/09/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp 02/12/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 16/09/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại 04/12/2023 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 19/08/2023 3.200.000 VNĐ
Nghiệp vụ quản lý kho 28/10/2023 3.200.000 VNĐ
Nghệ thuật đàm phán & thương lượng 09/06/2023 2.200.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 21/07/2023 3.200.000 VNĐ
Marketing Online cấp tốc 13/11/2023 3.200.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 15/07/2023 3.200.000 VNĐ
Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả 14/10/2023 3.200.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 16/06/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 11/08/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 08/10/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 13/12/2023 1.800.000 VNĐ
Marketing Digital 18/08/2023 3.200.000 VNĐ
Marketing Digital 15/12/2023 3.200.000 VNĐ
Quản lý con người 28/06/2023 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 07/08/2023 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 21/10/2023 1.800.000 VNĐ
Quản lý con người 24/12/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 05/07/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 20/08/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 16/10/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 06/12/2023 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 11/09/2023 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 13/12/2023 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 21/06/2023 1.800.000 VNĐ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 09/10/2023 1.800.000 VNĐ
Quản trị dòng tiền 19/07/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 07/07/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 08/09/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 08/11/2023 1.800.000 VNĐ
Kỹ năng làm việc hiệu quả 02/08/2023 3.200.000 VNĐ
Phân tích báo cáo tài chính Chưa có lịch khai giảng 2.800.000 VNĐ
Phong thủy cho ngày Tết Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ
Quản trị mua hàng 21/10/2023 3.200.000 VNĐ
Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý Chưa có lịch khai giảng 2.600.000 VNĐ
Xây dựng chiến lược & lập kế hoạch kinh doanh Chưa có lịch khai giảng 1.800.000 VNĐ

Chuyên đề

Khóa học Khai giảng Học phí
Phong thủy trong kinh doanh - Những bí mật thu hút tài lộc 28/06/2023 0 VNĐ
Phong thủy trong kinh doanh - Những bí mật thu hút tài lộc 09/07/2023 0 VNĐ

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút