Phòng Truyền Thông

truyen-thong

VAI TRÒ

Là phòng chức năng chịu trách nhiệm cuối cùng về các hoạt động / tính chiến lược / chiến thuật của Tổ chức. Phòng Truyền thông thuộc khối Nội Chính và là đại điện phát ngôn chính thức của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI tới Khách hàng, Đối tác cũng như các cơ quan truyền thông khác.

CHỨC NĂNG:

  • Tham mưu/Đề xuất để ra các quyết định chiến lược / chiến thuật/ nghiệp vụ về những mảng được giao phụ trách: Truyền Thông, xử lý tập Database.
  • Lập – Thực thi - Giám sát KẾ HOẠCH hành động theo đúng quy chế/quy trình/ quy định, đảm bảo quy phạm – quy chuẩn ở các mặt/ lĩnh vực mà vai trò chức danh / phòng phụ trách.
  • Trực tiếp thực hiện chiến thuật/ Đôn đốc & kiểm soát các quy trình mặc nhiên mà phòng phụ trách (đặc biệt là Điều Nghiên/ Phân Khúc/Lập Mục Tiêu Thương Hiệu/ Hệ thông chương trình Đào tạo & Dịch vụ / Marketing & Chiêu Thị/ Hệ Thống Phát/Tổ chức các hoạt động truyền thông & sự kiện/ Thiết lập Sáng Tạo)
  • Trực tiếp thực thi chính sách tổng thể – lập chiến lược thực hiện về Kế Hoạch Tiếp Thị – Dự Án Nghiên Cứu/Đầu Tư Quan Hệ Truyền Thông - Đào Tạo Nội Bộ thông qua vai trò phụ trách phòng Truyền Thông.
  • Tổ chức các hoạt động truyền thông và đối ngoại trong lĩnh vực hoạt động truyền thông của Tổ chức.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ms Hương Giang
Điện thoại: 0937.355.586
Email: pr@pti.edu.vn

Tin sự kiện

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút