Nguyễn Trương Minh

nguyen-truong-minh
Nguyễn Trương Minh
Chuyên gia - Giảng viên
  • Chuyên gia về quản trị
  • Nguyên Giám đốc dự án đào tạo của World Bank