Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Chương trình Đào tạo Giám đốc
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

02-04-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

02-06-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

28-03-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

16-04-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

11-05-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

30-05-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

17-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

09-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

12-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

09-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

10-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

18-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

22-07-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

31-03-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

13-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

13-04-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

08-08-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09-12-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

26-03-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

09-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

31-03-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

05-05-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

26-05-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

16-04-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

08-09-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

16-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

10-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

24-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

18-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vẫn tuyển dụng

25-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

28-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

26-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

28-03-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong Quản trị Nhân sự

04-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

09-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

11-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị cuộc đời

12-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

13-04-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

16-05-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

20-04-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

21-04-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo Tài chính

23-04-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân

23-04-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Xem tướng tay để biết người

27-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản và Nhà ở

28-04-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu

02-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả làm việc

02-05-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

19-05-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7s dành cho Doanh nghiệp

30-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình nâng cao – Chuyên sâu
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Nâng cao

24-06-2018 46.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Lãnh đạo

24-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Chiến lược

03-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Kinh doanh

05-08-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Nhân lực

14-10-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Tài chính

09-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký