Vũ Công Ty

Vũ Công Ty
Chuyên gia - Giảng viên

Trưởng khoa tài chính doanh nghiệp – Học viện tài chính.
Giảng viên cao cấp Trường Doanh nhân PTI
Chuyên gia tư vấn tài chính doanh nghiệp
Tư vấn trưởng của nhiều dự ấn tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

  • Trưởng khoa tài chính doanh nghiệp – Học viện tài chính.
  • Giảng viên cao cấp & độc quyền Trường đào tạo Doanh nhân PTI.
  • Chuyên gia tư vấn tài chính doanh nghiệp.
  • Tư vấn trưởng của nhiều dự ấn tư vấn Tài chính Doanh nghiệp.