Vũ Trí Dũng

Vũ Trí Dũng
Chuyên gia - Giảng viên

Chuyên gia về Marketing, thương hiệu, truyền thông và hệ thống phân phối