Trần Tiến Đức

Trần Tiến Đức
Chuyên gia - Giảng viên

-Chuyên gia về quản trị quá trình sản xuất

-Nguyên giám đốc nhà máy Đay IndiraGandhi