Trần Du Lịch

Trần Du Lịch
Chuyên gia - Giảng viên
  • TS Trần Du Lịch là chuyên gia kinh tế cao cấp - Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII.

Trong quá trình hoạt động, nghiên cứu, đại diện cho người dân và các doanh nghiệp, TS Trần Du Lịch đã có nhiều đóng góp tích cực cho các dự án kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và các dự án kinh tế cấp quốc gia.