Nguyễn Ngọc Anh Thư

Nguyễn Ngọc Anh Thư
Chuyên gia - Giảng viên

- Chuyên gia về tài chính kế toán

-Trưởng phòng quản lý khoa học – Học viện tài chính Marketing