Đăng ký khóa học

Những thông tin Quý vị cung cấp dưới đây sẽ được PTI sử dụng để cấp CHỨNG NHẬN và viết HÓA ĐƠN. Chính vì vậy, kính đề nghị Quý vị cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác.

Thông tin liên quan đến việc đăng ký - Phí ưu đãi sẽ được áp dụng cho học viên chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 15 ngày.

Học viên sẽ không được hủy lớp hay hoàn phí sau khi đã đóng phí. Tuy nhiên, nếu học viên có yêu cầu dời lớp, vui lòng thông báo cho PTI trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

Học viên sẽ không được cấp chứng nhận tốt nghiệp nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn bộ khóa học

Họ và Tên

Điện thoại

Email

Tên công ty

Địa chỉ công ty

Thông tin yêu cầu thêm