Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

18-11-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

23-05-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

24-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

23-07-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

24-08-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

26-09-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

28-05-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

12-08-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

29-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

22-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

11-07-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

21-10-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

13-08-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

12-11-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

15-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

06-06-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

16-06-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp

06-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

05-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp

07-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

09-11-2018 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho Doanh nhân

08-06-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

21-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Sếp

08-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

25-05-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

16-06-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

16-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

16-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán

01-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

04-08-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý & Giám sát bán hàng

24-11-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

22-09-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thuế an toàn

19-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thuế an toàn

04-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

20-05-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

09-07-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

23-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

13-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh bất động sản

24-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

26-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

30-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

30-05-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

23-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

02-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

03-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

08-06-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe, trẻ, đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

09-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe, trẻ, đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

10-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Nâng cao

24-06-2018 46.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Lãnh đạo

24-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Chiến lược

03-06-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Kinh doanh

05-08-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Nhân lực

14-10-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Nâng cao: Chuyên sâu về Tài chính

09-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

04-08-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

26-09-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

30-05-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

24-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

09-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

12-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

09-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

10-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

22-07-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

13-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

08-08-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09-12-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

19-05-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

18-06-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

14-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

13-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo Giảng viên nội bộ

07-07-2018 5.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp

28-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Tổ trưởng sản xuất

25-05-2018 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân

15-06-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

09-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

26-05-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

16-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

30-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

24-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

16-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

17-06-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

10-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

01-06-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

19-05-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

18-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong kinh doanh Bất động sản và Nhà ở

25-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

25-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

18-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong Doanh nghiệp

30-05-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

02-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

03-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

04-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

06-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

10-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Giữ nhân viên giỏi

10-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghi lễ ngoại giao dành cho Doanh Nhân

11-06-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

13-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kiểm soát chi phí và tính giá thành

15-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Hải Phòng
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

29-07-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo tại Quảng Ninh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

30-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

30-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

09-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

10-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký