Chương trình Đào tạo tại Hà Nội
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

18-11-2018 26.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

24-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

23-07-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

24-08-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

26-09-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

12-08-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

29-06-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

22-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

11-07-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

21-10-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

13-08-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

12-11-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

15-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

06-07-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

21-07-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

11-08-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

22-08-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp

17-09-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng Kinh doanh chuyên nghiệp

10-12-2018 9.600.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo giảng viên nội bộ

05-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp

07-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

09-11-2018 5.200.000 VNĐ Đăng ký

Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

27-06-2018 12.800.000 VNĐ Đăng ký

Tài chính dành cho Lãnh đạo

08-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

21-07-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

14-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

16-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

18-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật Thương lượng & Đàm phán

01-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO

04-08-2018 4.200.000 VNĐ Đăng ký

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

22-09-2018 3.600.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe, trẻ, đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

10-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp

23-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Hợp đồng lao động, tiền lương, BHXH, thuế

30-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7S cho doanh nghiệp

02-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

04-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị & thu hồi công nợ hiệu quả

06-07-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

07-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

09-07-2018 3.200.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

13-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng quản lý thời gian

13-07-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị dòng tiền

14-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

14-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ

21-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích báo cáo tài chính

23-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng làm việc hiệu quả

27-07-2018 2.200.000 VNĐ Đăng ký

Nghiệp vụ quản lý kho

28-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

28-07-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thuế an toàn

04-08-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp

20-08-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO Toàn diện

04-08-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO Toàn diện

26-09-2018 32.600.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

24-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

30-07-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

29-08-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

29-09-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký

CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp

12-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

21-11-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

10-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

22-07-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CCO – Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp

15-10-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

26-09-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

08-08-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

18-08-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09-12-2018 16.800.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

11-07-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

24-09-2018 8.600.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

14-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

13-10-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Đào tạo Giảng viên nội bộ

07-07-2018 5.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp

28-07-2018 6.800.000 VNĐ Đăng ký

Tổ trưởng sản xuất

13-07-2018 4.800.000 VNĐ Đăng ký

Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

15-09-2018 12.800.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân

13-07-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân

17-08-2018 4.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp

07-07-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

07-07-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

11-08-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

15-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

30-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý kênh phân phối hiệu quả

24-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý cửa hàng chuyên nghiệp

10-11-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Xem tướng tay để biết người

24-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Xem tướng tay để biết người

20-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Tuyển dùng, giữ sa thải nhân sự

25-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

29-06-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng bán hàng qua điện thoại

25-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị thu hồi công nợ

30-06-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Mô hình 7s dành cho Doanh nghiệp

30-06-2018 2.600.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại

04-07-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

08-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao

09-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Marketing online cấp tốc

13-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sống khỏe trẻ đẹp – Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

16-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Pháp luật trong quản lý lao động tiền lương tại Doanh nghiệp

20-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Sử dụng công cụ KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

21-07-2018 2.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản lý con người

21-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Quản trị cuộc đời

23-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

25-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký

Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử

27-07-2018 1.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình Đào tạo tại Hải Phòng
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

29-07-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký
Chương trình đào tạo tại Quảng Ninh
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký

CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp

30-06-2018 20.800.000 VNĐ Đăng ký