Danh mục: Học viên/Cộng đồng PEC

PTI HCM – CEO 38: Tết trọn vẹn là tết chia sẻ

“Bầu ơi thương lấy bí cùng ,  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàng” Tiếp nối truyền thống đoàn kết, tương trợ của ông cha ta xây dựng và gìn giữ trong ngàn năm qua, ngày 04 tháng 02 năm 2018, Lớp CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp 38 đã phát động …