Danh mục: Thông tin cần biết

Phòng Quan hệ hợp tác quốc tế

Vai trò: Phòng Quan hệ hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường Doanh nhân PTI; là đầu mối liên lạc, giao dịch với các tổ chức, đối tác quốc tế về …