Nghề Giám đốc

Tựa sách : Nghề Giám đốc
Tác giả : Nguyễn Tất Thịnh
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực :
Năm xuất bản : 2002
Số trang : 128 Trang
Giá sách : 149,000 VNĐ
Sách có bán tại : Chương trình Đào tạo tại Hà Nội

Các giám đốc doanh nghiệp có vai trò quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và giữ vững mối quan hệ khăng khít giữa Nhà nước, doanh nghiệp và khách hàng. Vì vậy, một số vấn đề cơ bản và cấp bách hiện nay ở nước ta là phải đào tạo một đội ngũ giám đốc có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh quản lý doanh nghiệp trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
Cuốn sách Nghề giám đốc được viết dưới dạng giáo trình. Nội dung cuốn sách góp phần hoàn tất chương trình chuẩn hóa của các khoa quản trị kinh doanh tại các trường đại học.

Cấu trúc của cuốn sách gồm 6 chương:

  • Chương I: Tổng quan về nền kinh tế quốc dân và thị trường hiện đại.
  • Chương II: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tổng quan về nghề Giám đốc
  • Chương III: Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của giám đốc trong doanh nghiệp
  • Chương IV: Mối quan hệ giữa các chức danh Giám đốc chủ yếu trong một doanh nghiệp lớn
  • Chương V: Phong cách và nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp của Giám đốc
  • Chương VI: Đào tạo và đánh giá giám đốc doanh nghiệp